Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning Ansøgning til IKK's forskningspulje

Ansøgning til IKK's forskningspulje

Forskningsprogrammer, -centre og -enheder

Nu da forskningsorganiseringen er på plads kan der søges om midler til at understøtte den nye forskningsorganisering – det vil sige midler til aktiviteter i programmer, centre og enheder (det behøver ikke være konkrete aktiviteter, men en aktivitetsplan). Der kan blandt andet søges om midler til

 • Seminarer
 • Workshop
 • Netværksarrangementer
 • Præ-forsvar for Ph.d.
 • Invitation af gæsteforskere

(Der vil stadig i det omfang, det er muligt, skulle søges om eksterne midler til konferencer, besøg af gæsteforskere etc.).

Særlige strategiske satsninger

Der er i 2017 og begyndelsen af 2018 afsat midler til særlige strategiske satsninger*. Instituttet vil de næste år kunne mærke effekten af dimensioneringen og dermed en reduktion i instituttets undervisningsindtægter. Derfor stræber vi forsat på at ændre vægtfordelingen mellem undervisning og forskning ved at satse på at øge indtægterne på forskningssiden.

Puljen til de særlig strategiske satsninger vil blive givet til forberedelse af ansøgninger til

 • Ansøgning om Sapere Aude og/eller et ERC-grant – Starting Grant, Consolidator Grant eller Advanced Grant. Her kan fx et delvist undervisningsfrikøb i enkelte tilfælde komme på tale**.
 • Etablering af netværk/konsortier på tværs af landegrænser med henblik på ansøgninger til Horizon 2020, primært inden for arbejdsprogrammerne 2018/19/20.
 • Etablering af konsortier inkl. virksomheder, der kan søge Innovationsfonden / Private Fonde – enten tematiske eller store projekter.
 • Afsøgning af mulighed for etablering af Grundforskningscenter (ansøgningsfrist 2018).
 • Andre satsninger, der forbereder og fremmer nye strategiske muligheder, herunder kommende EU
 • ansøgninger, kan ligeledes komme på tale (seminarer, workshop og netværksarrangementer med eksterne deltagere).

(bemærk, at det ikke er muligt at søge om finansiering af interne seminardage – seminar med forplejning vil kræve en overvægt af eksterne deltagere).

* (heri er inkluderet Ildsjælemidler bevilget af AU’s forskningsudvalg til udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020)

**Beløbet er ikke fast, da der skal være fleksibilitet for forhandling med afdelingsledere ved eventuelle frikøb.

Download skabelon til ansøgning

Generelt om ansøgning af midler

Ansøgningsfrist – 25. maj 2017 kl. 12 – begrundet ansøgning sendes til Katrine Solvang Larsen (max 2 sider) – dacksl@cc.au.dk. Udfyld skabelonen herunder.

Hvilke formål kan der søges til?

Puljen er primært tiltænkt større nye satsninger for at tiltrække flere forskningsmidler.

Hvad kan der søges til?

Der kan fx søges midler til at etablere netværk, seminarer, workshop, medhjælp til større ansøgninger og i enkelte tilfælde til interne frikøb fra dele af undervisningsforpligtelsen***.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af forskere ansat ved IKK.

Hvordan kan der søges?

Begrundede ansøgninger på max 2 sider indsendes til Katrine Solvang dacksl@dac.au.dk (download skabelon herunder). Ansøgningerne forventes at vægte muligheder og perspektiver mere end individuelle meritter.

En mindre del af puljen vil blive friholdt til støtte til satsningsmuligheder og indsatser, der dukker op efter fristen. Her vil løbende kunne søges.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget i 31. maj 2017, idet der tages højde for eventuel inhabilitet. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen og meldes ud medio juni 2017.

***Ved frikøb sker det efter forhandling med de relevante afdelingsledere og aftale om typen af kompensation (DVIP-midler, videnskabelige assistenter, udvidelse af postdoc), så forskningsprioriteringerne ikke hindrer en hensigtsmæssig afvikling af instituttets undervisning.

54812 / i29