Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning Oversigt over interne midler på IKK 2018-2019

Oversigt over interne midler på IKK 2018-2019

Instituttet vil de næste år kunne mærke effekten af dimensioneringen og dermed en reduktion i instituttets undervisningsindtægter. Derfor stræber vi forsat på at udvikle vægtfordelingen mellem undervisning og forskning ved at satse på at øge indtægterne på forskningssiden.

I forlængelse heraf viderefører instituttet i det kommende år de interne puljer, hvis formål er at understøtte den positive udvikling i hjemtagning af eksterne midler, som IKK de seneste år har oplevet.  IKK afsætter i 2018 ca. 1-2 mio. kr. til støtte af forskere og forskningsprogrammer. Beløbet – og dets fordeling mellem puljerne – lægges ikke fast, bl.a. for at sikre fleksibilitet til fordeling af midler samt forhandling med afdelingsledere ved eventuelle frikøb.  

IKK’s puljer evalueres i efteråret 2018. Støttemuligheder for 2019 fastlægges og udmeldes på baggrund af evalueringen og det forventede økonomiske råderum for 2019.

Centrale principper for IKK’s puljer

Ekstern finansiering

Ligesom de tidligere år skal der – hvor det er muligt – søges om ekstern finansiering til afholdelse af aktiviteter og arrangementer, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc.

Enstrenget finansieringstilgang

For at øge transparensen omkring på finansiering af aktiviteter på IKK henstilles det, at ansøgere alene søger om midler fra IKK hos én af puljerne og ikke sammenstykker finansieringen fra flere interne puljer/finansieringskilder.

Afdelingslederes dispositionsret

Afdelingsledere har mulighed for at yde støtte til gennemførelsen af mindre forsknings-/udviklingsaktiviteter eller ad hoc kompetenceudviklingsbehov på afdelingsniveauret med op til 10.000 kr. pr. aktivitet, såfremt det kan rummes inden for det fælles institutbudget. 

Støtte til strategiske satsninger

I 2018 har Instituttet afsat midler til nye eller særligt strategiske satsninger, der kan tiltrække flere eksterne forskningsmidler.

Forskningspuljen yder støtte til forberedelse af ansøgninger til, f.eks.  

 • Sapere Aude
 • ERC-grant – Starting Grant, Consolidator Grant eller Advanced Grant
 • Horizon 2020
 • Danmarks Grundforskningsfond
 • Innovationsfonden 
 • Større tematiske eller strategiske ansøgninger til private fonde 

Hvad kan der søges til?
Der kan søges om midler til udvikling af ansøgninger om eksterne midler, f.eks. etablering af netværk med udenlandske partnere, møder i forskergrupper i forbindelse med centerdannelser, konsortiedannelse, afholdelse af internationale workshops, samt bistand til større ansøgninger. Der ydes kun støtte til seminarer, såfremt der er en overvægt af eksterne deltagere. 
Der gives undtagelsesvis midler til internt frikøb (max 150 timer) fra dele af undervisningsforpligtelsen, f.eks. i forbindelse med ansøgninger til Sapere Aude eller ERC-ansøgning. Bevilling af frikøb sker efter forhandling med de relevante afdelingsledere og aftale om typen af kompensation for at sikre, at forskningsprioriteringerne ikke hindrer en hensigtsmæssig afvikling af instituttets undervisning.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af forskere ansat ved IKK. Der søges ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema  til IKK's forskningskonsulent.

Ansøgningsfrist?
Der er ansøgningsfrist to gange årligt. 

 • 20. april 2018
 • Ultimo november. Dato udmeldes i nyhedsbrev senest 1. mdr. før deadline


Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget, idet der tages højde for eventuel inhabilitet. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 uger. Tilsagn meddeles ved, at bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og afdelingssekretær. 

Støtte til forskningsprogrammer, -centre og -enheder

For at understøtte IKK’s forskningsorganisering kan programmer, centre og forskningsenheder søge om midler til gennemførelse af konkrete aktiviteter.

Der kan blandt andet søges om midler til:  

 • Seminarer
 • Workshops
 • Netværksarrangementer
 • Invitation af gæsteforskere
 • Videndeling i forhold til samfundet

I det omfang det er muligt, skal der søges om eksterne midler til gennemførelse af aktiviteterne, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc. Vær opmærksom på, at forskningsgrupper eller individuelle forskere tilknyttet programmer, centre eller enheder som udgangspunkt skal søge midler til at gennemføre programrelevante aktiviteter igennem denne pulje.

Hvem kan søge?
Program-, centerledere eller kontaktpersoner ansøger på vegne af program, centre etc. ved fremsendelse af aktivitetsplan og budgetestimater det kommende års aktiviteter (ansøgningsskema) til forskningskonsulent Pernille Roholt.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget, idet der tages højde for eventuel inhabilitet. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 uger. Tilsagn meddeles ved, bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og afdelingssekretær

Ansøgningsfrist?
Ultimo november. Dato udmeldes i nyhedsbrev senest 1. mdr. før deadline 

IKK's ekstrapulje

For at understøtte centrale aktiviteter, der ikke gennemføres i regi af forskningsprogrammer, -centre etc., er der afsat en mindre pulje midler, der administreres af institutledelsen.

Der kan bl.a. søges om midler til finansiering af:

 • Invitation af gæsteforskere
 • Samarbejde om ansøgninger
 • Workshops
 • Konferencer
 • Videndeling i forhold til samfundet

I det omfang, det er muligt, skal der søges om eksterne midler til gennemførelse af aktiviteterne, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af forskere ansat ved IKK. Der ansøges ved fremsendelse af kort beskrivelse af den planlagte aktivitet og de estimerede udgifter til forskningskonsulent.

Ansøgningsfrist?
Løbende

Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 1-2 uger. Tilsagn meddeles ved, at bevillingsmail fremsendes til ansøger og afdelingssekretær.

56628 / i29