VELUX FONDEN

Invitation: VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning

Velux-fonden inviterer igen forskere ved Institut for Kommunikation og Kultur til at komme med interessetilkendegivelser i forhold til at komme i betragtning til et kernegruppeprojekt i 2017/18.

Du kan læse mere om processen i vedhæftede invitation fra Velux Fonden (læg blandt andet mærke til, at der nu er mulighed for delt projektlederskab), herunder blandt andet orientering om uddelingsområde, virkemidlet, kriterier, procedure og behandlingsforløb.

Prækvalifikationsrunde på instituttet

Institut for Kultur og Kommunikation må indsende 6 interessetilkendegivelser

  • Projektbeskrivelse (max 3 sider), som indeholder en beskrivelse af formål, kort præsentation af delprojekter, projektperiode (det er ikke nødvendigt at indsende cv’er og budget til prækvalifikationsrunden).

Ansøgningen skal sendes til dacksl@cc.au.dk senest 13. september 2017

For at kvalificere de endelige interessetilkendegivelser vil der blive nedsat rådgivende peer-review-panel. Panelet kommer til at bestå af Svend Erik Larsen og forskningsudvalgets medlemmer. Det er peer-review-panelet, som rådgiver institutlederen, der tager endelig beslutning om, hvilke tilkendegivelser som sendes til Velux-fonden senest 1. december 2017.

Tag så hurtigt som muligt kontakt til forskningsstøtteenheden (Martin Riis -msr@au.dk, Torben Thams Classen - ttc@au.dk, Gry Jensen - glmj@au.dk, Anne Marie Zwergius - msr@au.dk), der tilbyder hjælp i alle projektfaser – fra idé til endelig indsendelse af ansøgningen.

Proces på instituttet
Forskningsudvalget vil på et møde 22. september 2017 drøfte, hvilke 6 interessetilkendegivelser, der skal sendes ind til Velux Fonden. Alle ansøgere til den interne prækvalifikationsrunde vil få besked om institutlederens efterfølgende beslutningkort efter mødets afholdelse.

Det vil i forbindelse med udarbejdelse af den endelige ansøgning være muligt at trække på det interne peer-review-panel.

Frist for indsendelse af endelige interessetilkendegivelser med dertil hørende bilag er 1. december 2017 – som noget nyt skal ansøger selv fremsende interessetilkendegivelserne gennem fondens ansøgningsportal (institutleder sender derudover en mail, hvor navne på de 6 ansøgere bekræftes).

Proces Velux Fonden
Interessetilkendegivelser skal indeholde

1. Projektbeskrivelse (maks. 3 sider):
a) Det samlede projekts formål, indhold og teoretiske/metodiske grundlag, dets forhold til aktuel forskning på området og til værtsinstitutionens forskningsstrategi.
b) Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.
c) Projektperiode og -forløb samt publikations- og formidlingsplaner.

2. Projektets deltagere, organisation og institutionelle tilhørsforhold (maks. 2 sider):
a) For projektlederen: kortfattet CV og væsentligste publikationer.
b) Hoveddata for øvrige deltagere.

3. Budgetoverslag i runde 100.000 kr.-beløb (maks. 1 side), herunder evt. overslag over institutionens samfinansiering.

  • Velux Fonden meddeler i februar 2018, hvilke interessetilkendegivelser der skal arbejdes videre med.
  • Frist for indsendelse af fuldt udarbejdede ansøgninger er maj 2018.
  • Velux Fondens bestyrelse beslutter i september 2018, hvilke kernegrupper der vil modtage bevilling.

Proces i forskningsudvalget

De indkomne ansøgninger diskuteres i forskningsudvalget herunder hvor ansøgningerne udfoldet ville kunne bruges i forhold til at hente andre forskningsmidler – private fonde, DFF, Innovationsfonden og Horizon 2020.

Institutleder vil på baggrund af peer-review panelets vurdering og forskningsudvalgets rådgivning beslutte, hvilke seks projekter der skal arbejdes videre med. De resterende projekter vil få en tilbagemelding i forhold til, hvilke andre virkemidler det vil være muligt at arbejde hen imod.

56286 / i29