Professorater ved IKK 2017

Institutledelsen har efter drøftelse i Forskningsudvalg og Institutforum besluttet at øge instituttets professorandel, som er fakultetets suverænt laveste. IKS har 1 professor per 2,8 lektorer, DPU 1 per 3,6 og IKK 1 per 5,75, dvs. mindre end det halve af IKS. Derfor planlægger vi at opslå op til 10 ordinære professorater. Forslag til professoraterne kan indsendes til institutledermailen af afdelingslederne henholdsvis forskningsudvalgets medlemmer.

Professoraterne foreslås ud fra strategiske ønsker og behov i eller på tværs af afdelingerne. Signalet er, at et fag godt kan have mere end én professor, og at et professorat fremover ikke først og fremmest er tænkt som en lærestol i faget, hvor der er én professor per fag, og opslagene ofte kun finder sted med 15-25 års mellemrum.

Professorater kan fx slås op med sigte på

  • Internationale styrkepositioner med mulighed for eksterne midler
  • Områder med mulighed for rekruttering af stærke forskere
  • Videreudvikling af vellykkede satsninger, som fx kan være indledt af MSO-professor
  • Områder med behov for fagudvikling, herunder undervisningsudvikling
  • Etablering af koblinger mellem forskning, uddannelse og erhverv

Stillingerne kan være møntet på styrkelse af specifikke felter, men der kan også meldes ind med ønsker om brede opslag. Stillingerne kan være varige eller tidsbegrænsede.

Stillingerne vil formelt være fremrykning af vores stillingsplan. De er mulige pga. en vis momentan opdrift i økonomien, men de tæller i bemandingen, som stadig må forventes samlet set at skulle reduceres inden for de næste 5-8 år. Professoraterne er således del af de strategiske ansættelser, AU understøtter på Arts.

Planen imødekommer de betænkeligheder ved en ubalance mellem opslag af MSO og opslag af varige professorater, der tidligere har været ytret i bl.a. Akademisk Råd.

Proces

Der indkaldes forslag til professorater med frist for indmelding 1. september. Forslag fremsendes via afdelinger og forskningsudvalgsmedlemmer. En afdeling/et forskningsprogram kan fremsende flere forslag.  Det enkelte forslag, som bør indeholde en redegørelse for de strategiske perspektiver i professoratet, bør ikke overskride et omfang på én side. Institutledelsen udarbejder på baggrund af de indkomne forslag en plan, som høres i forskningsudvalg og Institutforum. Professoraterne slås i efteråret op i henhold til universitetets politik om åbne opslag.

56205 / i29