Nye ph.d.-studerende (F17)

Her på siden præsenterer IKK's nye ph.d.-studerende deres projekter - enten på dansk (venstre kolonne) eller på engelsk (højre kolonne). De er blevet bedt om at fuldføre følgende sætninger:

"Jeg skal forske i..."
"Det er interessant, fordi..." 

Klik på plus-symbolet og læs deres svar.

On this page the new PhD students at the School of Communication and Culture present their projects - in either Danish (left column) or English (right column). They have been asked to complete the following sentences:

"My research will be about..."
"This field is interesting because..."

Click the plus buttons below and read their responses.

Jeanette Falk Olesen

Tidligere uddannelse: Digital Design bachelor og kandidat
Nuværende fag: Digital Design
Vejleder: Kim Halskov
Titel på ph.d.-projekt: Dokumentation af designprocesser i game jams - et pragmatisk studie af computerspilsudvikling i form af game jams.

Læs om Jeanettes projekt

”Jeg skal forske i designprocesser i game jams, en særlig tidsbegrænset form for spiludvikling, som minder om hackathons. Det er interessant, fordi spildesignprocessen ofte ikke anskues fra en designforsknings-vinkel og ofte lægges der vægt på spildesign som objekt og ikke en aktivitet.

"Ved at forske i disse former for designprocesser kan vi få et detaljeret indblik i den kreative spildesignproces. Derudover kan projektet udbygge designforskningens viden om denne slags korte og intensive designprocesser såsom game jams, hackathons og andre digitale design-”sprints”.”

Kan du anbefale en god bog, hjemmeside eller lignende inden for dit emne?

http://www.indiegamejams.com giver et indblik i hvor mange forskellige slags game jams, som findes. ”Developer’s Dilemma” af Casey O’Donnel (2014) beskriver et 4-årigt omfattende etnografisk studie af amerikanske og indiske spilvirksomheders praksis.

”Rank-and-file game developers bring videogames from concept to product, and yet their work is almost invisible, hidden behind the famous names of publishers, executives, or console manufacturers.” (O’Donnel, 2014)

Sophus Helle

Tidligere uddannelse: Kandidat i Assyriologi ved Københavns Universitet
Nuværende fag: Litteraturhistorie
Vejleder: Mads Rosendahl Thomsen
Titel på ph.d.-projekt: Authorship and cultural transition: The image of the author in Late Babylonian culture.

Læs om Sophus' projekt

”Jeg skal forske i forfatterbegrebet hos babylonerne, med fokus på overgangen fra en traditionelt anonym litteratur til at forfattere blev særligt vigtige kulturelle ikoner. Dette sker samtidig med at babylonsk kultur kom i intensiv kontakt med en række andre kulturer – især aramæisk, græsk, persisk og ægyptisk. Min hypotese er, at forfatterne blev vigtige netop som en modreaktion på den kulturkontakt, som en måde at formulere en særligt babylonsk litterær identitet.”

”Det er interessant af to grunde. For det første kan det kaste nyt lys på litteraturens rolle i sammenspillet mellem kulturkontakt og identitetsdannelse. For det andet er det babylonske begreb om forfatterens rolle interessant at stille op mod moderne forfatterskabsteori: begge implicerer, at forfatteren arbejder mellem diskurs og tekst i det Eve Sedgwick har kaldt ’the middle ranges of agency’.”

Kan du anbefale en god bog, hjemmeside eller lignende inden for dit emne?

"Go-to antologien for babylonsk litteratur er Benjamin Foster’s Before the Muses. Også sjov er verdens første forfatter, den sumeriske præstinde Enheduana – en god oversættelse af hendes værker er at finde i appendikset til samme Foster’s Age of Agade."

Berit Kjærulff

Tidligere uddannelse: Litteraturhistorie (bachelor og kandidat)
Nuværende fag: Litteraturhistorie
Hovedvejleder: Lis Møller
Titel på ph.d.-projekt: The once and future king. Adaptations of the king in Danish Romantic medievalism.

Læs om Berits projekt

”Jeg skal forske i, hvordan middelalderkonger blev fremstillet i dansk litteratur fra sidste del af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. I denne periode havde den franske revolution afledt overvejelser om samfundets indretning og regentens rolle heri over hele Europa. Mens denne debat fik begrænset fysisk udtryk inden for Danmarks grænser, vil mit projekt argumentere for, at den er at finde i periodens middelalderistiske litteratur, dvs. litteratur, som kreativt omfortolker og genskaber den middelalderlige periode. Gennem undersøgelser af romantiske fremstillinger af middelalderkongen vil projektet belyse, hvordan disse anvendtes til at facilitere debatten om kongens funktion i samfundet, samt hvordan middelalderismen omvendt indvirkede kulturelt og politisk på denne debat, som resulterede i afskaffelsen af enevælden i 1848.”

”Det er interessant, fordi perioden indtil for nyligt har været opfattet som forholdsvis stillestående politisk. Gennem undersøgelse af, hvordan debatten om enevælde og demokrati blev afspejlet og foretaget i periodens litteratur, kan projektet bidrage til en dybere forståelse af politiske overbevisninger i det 19. århundrede. Derudover er denne forskning også interessant i lyset af de seneste års genopblomstring af nationalistiske tendenser. Nationalismens opståen i romantikken kan forstås som nært relateret til periodens middelalderistiske fiktion, idet denne medvirkede til at etablere den idé om en fælles national fortid, som dannede afsæt for den danske nationalisme.”

Kan du anbefale en god bog, hjemmeside eller lignende inden for dit emne? 

"David Matthews’ bog Medievalism: a Critical History (2015) er en god indføring i middelalderisme og middelalderismestudier. Den giver en udførlig forklaring og diskussion af begrebet middelalderisme, overblik over udviklingen af middelalderismeforskningen samt analyser af middelalderisme inden for forskellige kulturelle områder som litteratur, arkitektur, billedkunst, populærkultur, mv."

Ditte Zachariassen

Tidligere uddannelse: Lingvistik
Nuværende fag: Lingvistik
Vejleder: Jakob Steensig
Titel: Syntaktisk udvikling i Aarhus Vest

Læs om Dittes projekt

”Jeg skal forske i udviklingen af nye dialekter i Aarhus Vest. Jeg vil forsøge at beskrive de regelmæssige syntaktiske og prosodiske mønstre, som ikke findes i andre danske dialekter. Et eksempel er ’dig’ brugt som pragmatiske markør i sætninger som "hvad vil du dig" eller "dig man ved aldrig hvor du slår.”

”Det er interessant, fordi vi gerne vil vide noget om sprog og dialekters oprindelse og udvikling, og denne dialekt er helt ny. Desuden er det væsentligt fordi talerne af dialekten udgør en i forvejen marginaliseret befolkningsgruppe som diskrimineres af mange årsager, herunder sproglige.”

Kan du anbefale en god bog, hjemmeside eller lignende inden for dit emne?

Man kan læse om andre nyere dialekter i byområder (fx etnolekter) i bogen Multilingual Urban Scandinavia, Eds. Quist & Svendsen 2010. 

Kristoffer Friis Bøegh

Educational background: MA in linguistics
Current subject: Linguistics
Supervisor: Peter Bakker
Title of PhD project: Virgin Islands English Creole: A Grammatical, Historical, and Typological account of an under-described language of the former Danish West Indies.

Read about Kristoffer's project

”My research will be about Virgin Islands English Creole, an English-lexifier creole spoken in the former Danish West Indies (today’s US Virgin Islands in the Eastern Caribbean). The language emerged during the Danish colonial period. It has been subject to little modern research, however, due to cultural pressure and social changes, documentation and description of its non-standard English features is overdue. I will collect new information on the language, and I aim to study its sociohistory and present-day status, its grammatical features, as well as its linguistic and historical relationships with other Caribbean contact languages.”

“This field is interesting because the Eastern Caribbean is a neglected area of research from the perspective of contact linguistics. The study of Virgin Islands English Creole will advance linguists’ understanding of the diversity manifested among Anglophone creoles. In addition, the project will add a new, linguistic perspective to the body of research on the realities and effects of the Danish colonial past."

Is there a book, website etc. related to your field of research that you would recommend?

“I will recommend Robin Sabino’s 2012 book Language Contact in the Danish West Indies: Giving Jack His Jacket (Brill). It presents a study of the other, Dutch-lexified creole of the Danish West Indies, which was gradually replaced by a.o. Virgin Islands English Creole over the course of the 19th century.” 

Julie Bladt Goodall

Educational background: Bachelor in Marketing and Management Communication Master in Corporate Communication (cand.ling.merc.)
Current subject: Information Studies (STS)
Supervisor: Claus Bossen
Title of PhD project: Rethinking project management education - the role of the universities.

Read about Julie's project

”My research will be about the role of university education in bridging the current gap between project management theory and practice”

”This field is interesting because one the one hand it is a field of practice that is strongly institutionalized through certifications and Book of Knowledge, and on the other, a strong critical movement is calling for the education of more “reflective practitioners”. What then is the role of universities, and how can critical perspectives gain footing in a world of Ghantt charts?” 

Vadim Keylin

Educational background: BA in Cultural Studies, MA in Theory and History of Culture
Current subject: Aesthetics and Culture
Supervisor: Iben Have (Dept. of Media and Journalism Studies)
Title of PhD project: Asthetics and Politics of Participation in Sound Art

Read about Vadim's project

”My research will be about the role audience plays in sound art projects, and the strategies artists employ to facilitate audience engagement. I will discuss the aesthetics of sound art work as an open work – co-authored by its listeners, as well as political modalities and implications of this kind of collaborative sonic experience.”

”This field is interesting because it is situated at the intersection of two relatively new trends in humanities – sound studies and participation studies. Sound as a medium of speech is the primary site of social life, yet the sociality of sound remains largely underexplored. As much contemporary art, sound art emphasizes the unobvious, bringing to the fore the most controversial aspects of sound culture.”

Is there a book, website etc. related to your field of research that you would recommend?

"Labelle, Brandon. Background Noise. Perspectives on Sound Art, 2nd ed. London–New York: Bloomsbury, 2015."

Ana Isabel Leal Lobato

Educational background: BA in Translation and Interpreting, MA in Intercultural Communication
PhD programme: Languages, Linguistics and Cognition
Supervisor: Helle V. Dam
Title of PhD project: Conference interpreters as critical intercultural communicators. A pedagogic intervention.

Read about Ana's project

“My research will be focused on the Translation Studies’ subfield of conference interpreting and its dialogue with the field of Intercultural Studies, and more specifically, intercultural training. I am interested in investigating the relationship between the two fields of knowledge and exploring ways of fostering a cross-fertilization."

“The field of intercultural communication and training is interesting because it is a current research domain in the century of ‘superdiversity’. Translation and Interpreting Studies are to keep up with the latest developments through interdisciplinary approaches. I also have a personal connection with the matter since I am a conference interpreter myself and my research interests stem from my own practice. I believe that conference interpreting is important because we help people communicate across languages and cultures."

Is there a book, website etc. related to your field of research that you would recommend? 

Young Sietar: Young society for Intercultural Education, Training and Research: http://www.youngsietar.org