Evaluering af forskningsprogrammerne ved IKK

Evaluering af forskningsprogrammer ved IKK

På baggrund af en række drøftelser i bl.a. institutforum og forskningsudvalg besluttede institutledelsen i efteråret 2018, at man ikke ønskede en strukturændring af instituttets forskningsorganisering. Forud for konstitueringen af et nyt forskningsudvalg har man imidlertid besluttet at gennemføre en evaluering af de etablerede programmer. Evalueringen af forskningsprogrammerne kan – sammen med efterårets drøftelse af instituttets forskningsorganisering – danne ramme for en revision af notat vedr. forskningsorganisering, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt på baggrund af de indkomne evalueringer.

Evalueringen løber henover sommeren og programmerne skal senest den 1 september indsende en evaluering med angivelse af, hvorvidt forskningsprogrammet ønskes gennemført.

Evalueringskriterierne for forskningsprogrammerne er:

-     Forskningsmiljøets internationale gennemslagskraft
Hvordan har man i programmet arbejdet med at udvikle og styrke forskningsmiljøets gennemslagskraften gennem f.eks. øget synlighed af forskningsområder og forskere på internationale konferencer, fokusering af publiceringsprofilen mhp. på at udgive i internationalt anerkendte publiceringskanaler, tiltrække og integrere stærke forskningsprofiler og unge forskningstalenter etc.
 Hvilke typer af indsatser vurderes at have været mest effektive og hvorfor?

-     Eksterne hjemtag
Hvordan har man i programmet arbejdet med at sikre medlemmernes forudsætninger for at hjemtage eksterne midler.
Hvilke indsatser vurderes at have været mest effektive og hvorfor?

-    Fokus på de samfundsmæssige udfordringer/Impact
Hvordan har man i programmet arbejdet i forhold til at adressere samfundsudfordringer og etablere forskningssamarbejder med eksterne aktører.
Hvilke indsatser vurderes at have været mest effektive og hvorfor?

-    Udvikling og kvalitetssikring af forskningsmiljøerne
Hvordan har man i programmet arbejdet i forhold til at f.eks. at understøtte og udvikle arbejdsmiljøet, samarbejdsrelationer, understøtte programmets diversitet, kvalitetssikre forskningsprogrammernes aktivitets- og udviklingsplaner og håndtere integrationen af juniorforskere.
Hvilke indsatser vurderes at have været mest effektive og hvorfor?

 -     Andre væsentlige indsatser, som forskningsprogrammet her udviklet eller bidraget til, f.eks. udvikling af instituttets  uddannelser og forskeruddannelse. 

Evalueringsskema findes her