Ansøgning af eksterne midler

Sådan gør du

Kontakt forskningsstøtteenheden

I arbejdet med at søge fonde er det en god idé indledningsvist at tage kontakt til medarbejdere i Forskningsstøtte og Samarbejde (se kontaktinfo til højre på denne side). Her kan du få hjælp i alle projektfaser - fra idé til endelig indsendelse af ansøgningen. Forskningsstøtteenheden kommer også med anbefalinger til hvilke fonde og instrumenter, det vil være godt at søge.

Forskningsstøtteenheden kan hjælpe med:

  • At identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt
  • Lægmandslæsning (kommentere projektbeskrivelsen i forhold til struktur, forståelighed og bevillingsgivers krav)
  • At skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
  • At skabe struktur og overskuelighed
  • At give input til ikke-videnskabelige afsnit
  • At lave et budget
  • At sikre at formalia er overholdt
  • At give generel information om danske, europæiske og øvrige internationale støtte- og tilskudsprogrammer

Find relevante fonde

Find relevante fonde her (Forskningsstøtte og Samarbejde)

Orienter institutlederen eller din forskningskonsulent

Orienter din institutleder, afdelingsleder og forskningskonsulent om, hvilken fond du ønsker at søge, titel på dit projekt, frikøb eller andre forhold, som forpligter instituttet.

Det er en god ide at se på finansieringsmuligheder og -vilkår i en dialog med instituttet, så eventuelle medfinansieringsbetingelser kan blive afklaret med institutlederen om nødvendigt.

Overhead

Det er forskelligt fra fond til fond, om det er muligt at søge overhead. Til de store danske fonde, som administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Forskningsrådet, opereres der med overhead på 44%.

Overhead gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt. Det drejer sig om omkostninger, som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt.

Det kan for eksempel være fællesudgifter til husleje, varme, el, rengøring, administration, bibliotek med videre. Det viser sig ofte, at de indirekte omkostninger, som skal dækkes af overhead, i praksis overstiger 44%.

Hvis det ikke er muligt med et overhead fra private eller offentlige fonde på 44%, bedes du kontakte forskningskonsulenten. 

Ansøgnings-

frister

Kontakt Forskningsstøtteenheden

Når du første gang henvender dig til Forskningsstøtteenheden angående et projekt, bedes du sende en mail til FSE's forskningsrådgiver: