VELUX FONDEN

Invitation: VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning

Invitation: Velux Fondens humanvidenskabelige satsning.
Velux Fonden inviterer igen forskere ved Institut for Kommunikation og Kultur til at komme med interessetilkendegivelser i forhold til at komme i betragtning til et kernegruppeprojekt i 2019/20.

Med kerneprogrammet ønsker Velux Fonden at

  • Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau inden for humaniora og nærmest beslægtede   samfundsvidenskabelige fag.
  • Styrke forskningens vækstlag (spirende forskningsgrupper med spirende ideer)
  • Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelsen, der kan være ”trædesten” til dels i forhold til deltagernes videre karrieremuligheder og i forhold til større bevillinger.
  • Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og målsætninger (med afkast til undervisning).
  • Få inddraget forskningsmiljøernes ”tavse” viden om udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere.

Kernegruppeprojekterne skitseres kort på følgende måde i opslaget:

  • Kollektive projekter (de tilknyttede forskere kan være fra samme eller flere forskellige institutter/universiteter).
  • Typisk 4 års varighed
  • Beløbsramme ca. 6 mio. kr.
  • Typisk sammensætning: 1-2 fastansatte seniorforskere som projektledere (PI kan søge midler til frikøb - dog maks. 10 % af det ansøgte beløb ved én PI og maks. 15% af det ansøgte beløb (til deling) hvis der er to PIs), dertil 2-3 postdocs/ph.d.’er (åbne opslag foretrækkes).  

Vær opmærksom på, at kravene til interessetilkendegivelsen og vurderingskriterierne er udfoldet og skærpet i år, idet man eksplicit prioriterer originalitet, relevans og trædestenspotentiale for både ansøgers karriere og projektets muligheder for efterfølgende bevillinger og implementering.

Instituttet opfordrer alle ansøgere til at orientere sig grundigt i Velux Fondens vurderingskriterier.

Prækvalifikationsrunde på instituttet

Institut for Kultur og Kommunikation må indsende 7 interessetilkendegivelser. Forskere, der ønsker at komme i betragtning til at indsende en interessetilkendegivelse skal indsende: 

Projektbeskrivelse (max 3 sider á 2400 anslag) på engelsk:

 a) Det samlede projekts idé, formål, forskningsspørgsmål, forhold til aktuel forskning på området (state-of-the-art), teori og metode og til værtsinstitutionens forskningsstrategi.

b) Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.

c) Projektperiode og –forløb samt publikations og formidlingsplaner.

Ansøgningen skal sendes til pero@cc.au.dk senest 13. september 2019 kl. 12.00

For at kvalificere de endelige interessetilkendegivelser vil der blive nedsat rådgivende panel. Panelet kommer til at bestå af forskningsudvalgets medlemmer. Det er panelet, som rådgiver institutlederen, der tager endelig beslutning om, hvilke tilkendegivelser som sendes til Velux-fonden.

Forskningsudvalget vil på et møde 20. september 2019 drøfte hvilke 7 interessetilkendegivelser, der skal sendes ind til Velux Fonden. Alle ansøgere til den interne prækvalifikationsrunde vil få besked om institutlederens efterfølgende beslutning kort efter mødets afholdelse

De syv udvalgte ansøgere skal senest 1. oktober tage kontakt til Forskningsstøtteenheden (Torben Juul Classen – ttc@au.dk , Helle Østergaard – heoe@au.dk , Martin Riis - msr@au.dk , Anne Marie Zwergius - amz@au.dk ), som tilbyder hjælp med budgetoverslaget og gennemlæsning af projektbeskrivelsen.

Det vil i forbindelse med udarbejdelse af den endelige ansøgning være muligt at trække på det interne panel.

Frist for indsendelse af endelige interessetilkendegivelser med dertil hørende bilag er 2. december 2019 kl. 13.00. Endelige ansøgninger skal, inden de uploades, sendes til Pernille Roholt.

Bemærk, at ansøger selv fremsende interessetilkendegivelserne gennem fondens ansøgningsportal. Institutleder sender derudover en mail, hvor navne på de 7 ansøgere bekræftes. 

Proces Velux Fonden
Interessetilkendegivelser til Velux fonden skal indeholde

1. Projektbeskrivelse (maks. 3 sider):
a) Det samlede projekts formål, indhold og teoretiske/metodiske grundlag, dets forhold til aktuel forskning på området og til værtsinstitutionens forskningsstrategi.
b) Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.
c) Projektperiode og -forløb samt publikations- og formidlingsplaner.

2. CV med publikationsliste for projektets deltagere på engelsk
a) For projektleder(ne): Kortfattet CV og de seneste 5 års publikationer med markering af nøglepublikationer (maks. 2 side pr. projektleder).
b) Hoveddata for øvrige deltagere og/eller mulige kandidater til juniorstillinger. Kan indeholde hyperlinks til hjemmeside med fuldt udfoldede oplysninger (maks. 1 side i alt)

3. Budgetoverslag i fondens budgetskabelon.
Der kan ansøges om op til 6 mio. kr. til:
a)Ph.d.- eller postdoc-stipendier.
b)Løn til projektledelse og/eller frikøb af fastansatte medarbejdere i begrænset omgang (samlet set max. 10% af det ansøgte beløb ved én projektleder og 15% i alt ved dobbelt lederskab).
c)Projektomkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m.
d)Formidling af resultater samt forankring af metoder og aktiviteter.
e)5% uspecificeret overhead.

Ansøgere modtager i februar 2020 svar på, om de inviteres til at sende en fuld ansøgning. 

Deadline for fulde ansøgninger er 4. maj 2020.

Ansøgere får svar på ansøgning i september 2020. Alle inviterede ansøgere, der modtager afslag, vil få en begrundelse, herunder en rekapitulation af hovedpunkterne i de sagkyndiges vurdering. Herved tilstræbes, at ansøgere trods afslaget får et vist fagligt udbytte af processen.