Oversigt over interne midler på IKK 2021-2023

Instituttet står overfor at skulle udmønte en handleplan for den kommende strategiperiode. I forlængelse videreføres de interne puljer i en tilpasset form, der målrettet understøtter strategiske indsatsområder og samtidig fastholder et fokus på at udvikle vægtfordelingen mellem undervisning og forskning ved at satse på at øge indtægterne på forskningssiden.

IKK afsætter i 2021-2023 op til 2 mio. kr. til støtte af forskere, forskningsprogrammer og indsatser målrettet en styrkelse af instituttets strategiske erhvervssamarbejder. Budgetrammen – og dens fordeling mellem puljerne – lægges ikke fast, bl.a. for at sikre fleksibilitet til fordeling af midler samt forhandling med afdelingsledere ved eventuelle frikøb.  Nedenstående estimater er derfor alene indikative.

IKKs forskningsprogrammer - 1. mio. kr.
IKK’s forskningspulje – støtte til grundforskningssatsninger - 350.000
IKK’s forskningspulje – støtte til strategiske samarbejdsprojekter – 200.000
Løbende pulje til finansiering af individuelle/kollektive aktiviteter – 150.000
IKK’s forskningscentre og -enheder – 300.000

Centrale principper for IKK’s puljer

Ekstern finansiering
Ligesom de tidligere år skal der – hvor det er muligt – søges om ekstern finansiering til afholdelse af aktiviteter og arrangementer, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc.

Enstrenget finansieringstilgang
For at øge transparensen omkring finansiering af aktiviteter på IKK henstilles det, at ansøgere alene søger om midler fra IKK hos én af puljerne og ikke sammenstykker finansieringen fra flere interne puljer/finansieringskilder.

Afdelingslederes dispositionsret
Afdelingsledere har mulighed for at yde støtte til gennemførelsen af mindre forsknings-/udviklingsaktiviteter eller ad hoc kompetenceudviklingsbehov på afdelingsniveauret med op til 10.000 kr. pr. aktivitet, såfremt det kan rummes inden for det fælles institutbudget.

IKK’s forskningsprogrammer

Med henblik på at understøtte bottom-up aktiviteter i regi af forskningsprogrammer og -enheder i tilknytning hertil allokerer instituttet hvert år en rammebevilling til hvert program. Bevillingen fastsættes med udgangspunkt i programmets medlemstal og rammebevillingen for det foregående år. Forskningsprogramlederne har ansvaret for at udmønte rammebevillingen på en måde, der understøtter programmets prioriteter og medlemmernes ønsker i størst mulige omfang.    

Støtte til grundforskningssatsninger

Med henblik på at understøtte målsætningen om at styrke forskningsmiljøernes internationale profil og grundforskningstyngde afsætter instituttet midler til strategiske satsninger, der kan tiltrække flere eksterne forskningsmidler.    

Forskningspuljen yder støtte til forberedelse af ansøgninger til, f.eks.  

 • Sapere Aude
 • ERC-grant – Starting Grant, Consolidator Grant eller Advanced Grant
 • Horizon Europe
 • Danmarks Grundforskningsfond    

Hvad kan der søges til?
Der kan søges om midler til internt frikøb (max 150 timer) fra dele af undervisningsforpligtelsen i forbindelse med ansøgninger til ovennævnte virkemidler.
Bevilling af frikøb sker på baggrund af dialog med afdelingsleder og med henblik på at sikre, at forskningsprioriteringerne ikke hindrer en hensigtsmæssig afvikling af instituttets undervisning. Bevilling udløses ved indsendelse af færdig ansøgning til det pågældende virkemiddel og forudsætter at der gøres aktivt brug af instituttets understøttende tilbud, f.eks. interne review, procesledelse af FSE m.m.     

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af forskere ansat ved IKK. Der søges ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema til forskningskonsulent Helle Breth Klausen.

Ansøgningsfrist?
Der er ansøgningsfrist to gange årligt. 

 • Juni
 • November. Dato udmeldes i nyhedsbrev senest 1. mdr. før deadline


Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles administrativt af institutleder og viceinstitutleder. Der forventes en sagsbehandlingstid på 2 uger. Tilsagn meddeles ved, at bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og afdelingsleder.

Støtte til forskningscentre og faglige miljøer uden tilknytning til et program

For at understøtte IKK’s forskningsorganisering kan centre og forskningsmiljøer, der ikke hører under et program søge om op til 10.000 kr. til gennemførelse af konkrete aktiviteter. 

Der kan blandt andet søges om midler til:  

 • Seminarer
 • Workshops
 • Netværksarrangementer
 • Invitation af gæsteforskere
 • Videndeling i forhold til samfundet

I det omfang det er muligt, skal der søges om eksterne midler til gennemførelse af aktiviteterne, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc. Vær opmærksom på, at forskningsgrupper eller individuelle forskere tilknyttet centre eller enheder som udgangspunkt skal søge midler til at gennemføre relevante aktiviteter igennem programmet. Aktiviteter gennemført i regi af forskningsprogrammer skal finansieres gennem programmernes budgetter. 

Hvem kan søge?
Centerledere eller kontaktpersoner ansøger på vegne af center og forskningsmiljø etc. ved fremsendelse af ansøgning til forskningskonsulent Helle Breth Klausen.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget, idet der tages højde for eventuel inhabilitet. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 uger. Tilsagn meddeles ved, bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og afdelingssekretær

Ansøgningsfrist?
November. Dato udmeldes i nyhedsbrev senest 1. mdr. før deadline 

Løbende pulje til finansiering af individuelle/kollektive aktiviteter

For at understøtte centrale aktiviteter, der ikke gennemføres i regi af forskningsprogrammer, -centre etc., er der afsat en mindre pulje midler, der administreres af institutledelsen.

Der kan bl.a. søges om midler til finansiering af:

 • Invitation af gæsteforskere
 • Samarbejde om ansøgninger
 • Workshops
 • Konferencer
 • Videndeling i forhold til samfundet

I det omfang, det er muligt, skal der søges om eksterne midler til gennemførelse af aktiviteterne, f.eks. konferencer, besøg af gæsteforskere etc.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af forskere ansat ved IKK. Der ansøges ved fremsendelse af kort beskrivelse af den planlagte aktivitet og de estimerede udgifter til forskningskonsulent Helle Breth Klausen.

Ansøgningsfrist?
Løbende

Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 1-2 uger. Tilsagn meddeles ved, at bevillingsmail fremsendes til ansøger og afdelingssekretær.


In English:

Internal funding at the School of Communication and Culture 2021-2023

In upcoming years, the school will be feeling the effects of degree programme resizing, including a reduction in the school's teaching income. Therefore, we will continue efforts to align the ratio between teaching and research by focusing on increasing the school’s income from research.

In addition, the school will maintain the internal pools of funds to support the success the school has had in attracting external funding in recent years. The school will set aside up to DKK 2 million in 2021-2023 to support researchers and research programmes. The amount - and its allocation - will not be fixed. Among other things, this will ensure more flexibility with regard to allocating the funds and negotiating possible agreements on work reduction with heads of department.  

Key Principles for the School of Communication and Culture’s pools of funds

External funding

As in previous years, funding for organising activities and events such as conferences, visiting scholars, etc. should - whenever possible - be applied for from external sources.

Single-pool funding

To ensure better transparency with regard to funding of activities at the School of Communication and Culture, we urge applicants to apply for funding from only one of the school’s pools of funds and to not apply for funding for the same activity across several internal pools of funds/sources of funding.

Spending entitlements for heads of department

Heads of department can provide support for minor research or development activities or ad hoc skills development at department level of up to DKK 10,000 per activity, if the costs can be accommodated within the school’s overall budget. 

Support for strategic initiatives

The school has set aside funds for new or separate strategic initiatives that can help attract more external research funding.

This research funding is provided as support for preparing applications, e.g. for  

 • Sapere Aude
 • ERC-grant – Starting Grant, Consolidator Grant or Advanced Grant
 • Horizon Europe
 • The Danish National Research Foundation

What can you apply for?
You can apply for funding to prepare applications for external funding, e.g. funding to establish networks with foreign partners, to hold research group meetings in connection with the establishment of research centres, to establish consortia, to host international workshops, as well as funding for assistance with major applications. Funding will only be provided for seminars with a preponderance of external participants. 
In exceptional cases, funding may be provided for internal workload reduction (max 150 hours) from parts of the teaching obligation, e.g. in connection with applications for Sapere Aude or ERC applications. Funding for workload reduction will be subject to negotiation with the relevant heads of department and to agreement on the type of compensation involved. This is to ensure that research priorities do not stand in the way of the school’s teaching activities.

Who can apply?
Researchers at the School of Communication and Culture can apply for funding from the internal pool of funds. You apply by submitting a completed application form  to the research consultant at the School of Communication and Culture.

Application deadline
There are two application deadlines this year. 

 • June
 • End of November. Date to be announced in the newsletter no later than 1 month in advance.


How are applications processed?
Applications are processed by the research committee, taking into account any possible conflicts of interest. Final decisions on the allocation of funding are made by the school management team. It is expected that case processing will take 3-4 weeks. A commitment for funding is provided when a notice of award is forwarded to the applicant and the department secretary. 

Support for research programmes, research centres and research units

To support the School of Communication and Culture’s research organisation, funding for specific activities can be applied for by programmes, centres and research units.

Activities for which funding can be applied include:  

 • Seminars
 • Workshops
 • Networking events
 • Visiting scholars
 • External knowledge sharing

As far as possible, external funding should be applied for to cover the costs of the activities, e.g. conferences, visiting researchers, etc. Please note that research groups or individual researchers linked to programmes, research centres or research units should, as a general rule, apply for funding from this pool of funds to carry out programme-relevant activities.

Who can apply?
Programme or centre directors or contact persons can apply on behalf of a programme, centre etc. by sending an activity plan and budget estimates for the coming year's activities (application form) to Pernille Roholt, research consultant.

How are applications processed?
Applications are processed by the research committee, taking into account any possible conflicts of interest. Final decisions on the allocation of funding are made by the school management team. It is expected that case processing will take 3-4 weeks. A commitment for funding is provided when a notice of award is forwarded to the applicant and the department secretary.

Application deadline
End of November. Date to be announced in the newsletter no later than 1 month in advance. 

The School of Communication and Culture’s extra pool of funds

A small pool of funds has been set aside to support key activities that are not carried out under a research programme, a research centre etc. These funds are managed by the school management team.

Activities for which funding can be applied include:

 • Visiting scholars
 • Cooperation on applications
 • Workshops
 • Conferences
 • External knowledge sharing

As far as possible, external funding should be applied for to cover the costs of carrying out these activities, e.g. conferences, visiting researchers, etc. 

Who can apply?
Researchers at the School of Communication and Culture can apply for funding from the internal pool of funds. You apply by submitting a brief description of the planned activity and estimated expenses to the research consultant.

Application deadline
Ongoing

How are applications processed?
Applications are processed by the school management team. It is expected that case processing will take 1-2 weeks. A commitment for funding is provided when a notice of award is forwarded as an email to the applicant and the department secretary.