Retningslinjer for thesis-seminarer ved IKK

Graduate School, Arts’ retningslinjer for thesis seminar

Graduate School, Arts’ retningslinjer for ph.d.-uddannelsen fastslår, at der i forbindelse med halvårsevalueringen, 12 måneder før indskrivningens ophør, arrangeres et thesis-seminar. Dette notat skal læses i sammenhæng med retningslinjerne, hvori rammen for thesis-seminars ved fakultet beskrives.

Hovedvejleders ansvar

Det er hovedvejleder, der er ansvarlig for at tage initiativ til planlægning og afholdelse af seminaret i henhold til de retningslinjer, der er opstillet af Graduate School, Arts.

Finansiering

 • Finansieringen af thesis-seminars ligger på institutniveau og følger følgende retningslinjer.
 • Der gives sammenlagt et maksimalt bidrag på 5.000 kr. pr. thesis-seminar fra instituttet.
 • Afdelingssekretærerne kan administrere inden for rammen uden yderligere godkendelse.

Instituttet (institutledelsen, interne puljer til forskningsprogrammer m.fl.) kan ikke bevilge yderligere midler til afholdelse af seminaret. Hvis en udenlandsk opponent i forvejen er i Danmark i anden anledning (herunder til evt. aktiviteter i et forskningsprogram), er der ikke noget til hinder for, at vedkommende også deltager fysisk i seminaret, da rejse og ophold dermed ikke er en udgift knyttet til thesis-seminaret.

Bidraget kan bruges til

 • at dække op til 10 timer i kompensation til enten en intern Arts/AU-opponent, dansk eller udenlandsk opponent. Er der flere opponenter til et seminar, deles de 10 timer mellem disse.
 • at betale for indenrigs togrejse
 • at købe forplejning til opponent.

De 10 timers kompensation udbetales således

 • en udenlandsk opponent kan få op til 10 arbejdstimer i honorar til den gældende ekstern lektor-lønsats.
 • en ekstern dansk opponent kan få op til 10 arbejdstimers løn til den gældende ekstern lektorlønsats.
 • en intern Arts-opponent får reduceret sin semesterforpligtelse i VIP-O-Matic med op til 10 timer arbejdstimer.

Instituttets bidrag dækker ikke

 • rejse- og opholdsudgifter til udenlandsk opponent. En udenlandsk opponent må deltage online.
 • opholdsudgifter til ekstern opponent fra Danmark.
 • udgifter til arrangementer i forlængelse af thesis-seminar.

Retningslinjer for administration og udbetaling af midler til afholdelse af thesis-seminar

Hovedvejleder skal orientere afdelingssekretæren, når planlægning påbegyndes.

Afdelingssekretærerne står for afregning af dokumenterede afholdte udgifter – enten via faktura i IndFak, afregning i RejsUd eller anvisning af arbejdstimer for danske opponenter eller udbetaling af honorar i REEX til udenlandske opponenter.

Arbejdstimer til interne opponenter indberettes af hovedvejleder til arbejdstid@cc.au.dk og c.c. til den afdelingssekretær, der er ansvarlig for timeregistrering. Timerne indgår i budgettet for seminaret med taksten for eksterne lektorer.