Vipomatic (arbejdstidsregnskab)

Om VIP-O-MATIC

Vip-O-Matic er et administrativt system til registrering af arbejdstid for fast- og tidsbegrænset videnskabelige medarbejdere med forskningsforpligtelse ifm. tidsregistrering af arbejdsopgaver relateret til uddannelse, ph.d.- området, administration og rekruttering af medarbejdere.

Institutsekretariatet står for at registrere timerne i Vipomatic i dialog med afdelingslederne.


To gange årligt vil du blive kontaktet af institutsekretariatet vedrørende validering af din arbejdstid i foregående semester: i september/oktober vedr. foråret og i marts/april vedr. efteråret.
Der bliver via mails og nyhedsbrev orienteret herom. Først herefter kan regnskabet betragtes som retvisende og endeligt; inden da er det et arbejdsdokument.

Validering

To gange årligt vil du blive kontaktet af institutsekretariatet vedrørende validering af din arbejdstid i foregående semester: i oktober vedr. foråret og i marts-april vedr. efteråret. Her vil du blive bedt om at skrive eventuelle rettelser ind i følgende skema:

Skema til validering (Download Excel-dokument via linket)

Når du udfylder skemaet med dine rettelser, er det vigtigt, at du:

 • udfylder basisinformationerne øverst
 • skriver kort og præcist, hvad din henvendelse drejer sig om
 • vedlægger dokumentation for særlige aftaler indgået med enten institut- eller afdelingsleder.

Skemaet sendes til arbejdstid@cc.au.dk

Du har også mulighed for at sende rettelser til timeregnskabet løbende - du bedes også her bruge ovenstående skema. 

Arbejdsopgaver og timeregnskab for videnskabeligt ansatte

Arbejdstidsaftalen (gældende fra 1. januar 2023 til den 31. december 2025) for Arts beskriver rammerne for arbejdsopgaver for videnskabeligt ansatte. I Vipomatic bliver de konkrete arbejdstimer for undervisningsrelaterede og administrative arbejdsopgaver registreret for den enkelte medarbejder.

Arbejdstimer relateret til forskning, videnudveksling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og forskningsadministration er ikke omfattet af denne aftale. Disse opgaver inkluderer bl.a. forskningsaktiviteter, publicering, redaktionelt arbejde med videnskabelige publikationer og fagfællebedømmelser, deltagelse i forskningsprogrammer og forskningsenheder samt faglige udvalg/arbejdsgrupper; aktiv deltagelse ved eller planlægning af konferencer, seminarer og netværk; forberedelse af og/eller deltagelse i ansøgninger om interne og eksterne forskningsmidler og administration af projekter og bevillinger; ansøgninger om gæsteforskere og håndtering af deres besøg; samt basisopgaver og anden administration i forbindelse med forskning, videnudveksling og forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder inddatering i PURE. Den overordnede forventning til forskningsindsatsen fremgår af notatet Forskningstilsyn på Arts jf. side 5.

Timekompensationen ved undervisning, eksamen og administrative opgaver opgøres jf. normer fastsat i Arbejdstidsaftalen for Arts og supplerende aftaler på fakultets- og/ eller institutniveau. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, at der er timemæssig balance over flere semestre.  

Aftaler

 • Arbejdstidsaftalen på Arts (indgået den 7. februar 2023) Gældende fra 1. januar 2023 til den 31. december 2025
 • Læs nyhed: Ny aftale om arbejdstid for Faculty of Arts 22. februar 2023
  Ændringer pr. 1. september 2022
  Samlet set er der tale om forbedringer ift den nuværende aftale, hvor de væsentligste ændringer er:
 • der gives 20 timer til onboarding for nye kolleger
 • der øges fra 20 til 25 timer pr semester for ikke-normsatte basisopgaver
 • der øges fra 4 hhv. 5 min per side til 6 min pr side ved bedømmelse af skriftlige opgaver
 • der gives mulighed for et forskningssemester hvert syvende semester
 • timeregnskabet nulstilles ved overgangen fra adjunkt til lektor og ved overgangen fra studieadjunkt til studielektor

For at finde timer til disse forbedringer er man blevet enige om at sænke timetal til specialebedømmelser fra 10 til 7 timer, ligesom der ikke ydes timer til både specialevejledning og ph.d.-vejledning for ph.d.-studerende indskrevet på 4+4 ordningen.

Store Bededag ændrer status fra fridag til arbejdsdag med lønkompensation – konsekvens af dette for Arbejdstidsaftale på Faculty of Arts. Det giver nye timenormer i Vipomatic:

Stillingskategori

Semesterforpligtelse

1. januar – 31. december 2023

Semesterforpligtelse

01.01. 2024 frem

Adjunkt, tidsbegrænset, 3-årig og tenure track, 5-årig

493

495

Lektor

493

495

Professor

493

495

Studieadjunkt

657

660

Studielektor

657

660

Forsker

164.5

165

Seniorforsker

164.5

165

Videnskabelig assistent

657

660

Postdoc

164.5

165

Ph.d.-studerende

UændretRegistrering af Ph.d.-kurser og fordeling af timer til Ph.d.-vejledning

 • Fordeling af vejledningstimer til Ph.d.vejledere: