Partner i undervisningen

Erhvervssamarbejde fremmer de studerende læringsudbytte: Erfaringer fra Design Challenge-forløb

Michael Mose Biskjær har som underviser på 2. semester af kandidatuddannelsen i Digital Design varetaget flere forskellige forløb med virksomheder som partnere i undervisningen. Han var primus motor bag det første af disse forløb, der kaldes en Design Challenge, og som nu også findes på Informationsvidenskab. En Design Challenge forankres i et designkursus, og så støtter de andre kurser på semestret op omkring dette initiativ, så problemstillingerne tematiseres på tværs af kurserne i hele semestret.

En ekstern samarbejdspartner, typisk en privat virksomhed, præsenterer tre aktuelle problemstillinger, som i tæt samarbejde med semestrets undervisere udvikles og formuleres, så de kan besvares på en projektorienteret måde, hvor læringsmålene i det relevante kursus opfyldes. Problemstillingerne er typisk som temaer eller cases, som de studerende skal arbejde med i undervisningsforløbet.  De studerende vælger én af disse problemstillinger (- eller i visse tilfælde en kombination) og arbejder i grupper med dette projekt hele semestret. Samtidig mødes hver gruppe med virksomheden for at modtage feedback, diskutere og stille spørgsmål. Det sker typisk ved midtvejspræsentationen af deres projekter. De studerende bliver også undervist i kunsten at pitche et kreativt koncept, så de alle er klædt på til at lave en kort og fængende pitch til den afsluttende præsentation, som afvikles som en festlig expo med deltagelse af virksomheden, underviserne, de andre projektgrupper og øvrige interesserede studerende og undervisere.

Design Challenge blev kickstartet med et af Europas største designbureauer 

Den første Design Challenge på Digital Design blev afviklet i 2015, hvor samarbejdspartneren var Designit – et af Europas største designbureauer, som i sin tid startede i Aarhus. De tre problemstillinger, som Designit præsenterede, var ”future mobility,” ”empowering minorities” og ”supporting patients.” Dengang blev samarbejdet etableret via et personligt netværk. Siden da har virksomheder som Almindelig Brand og Danske Bank været samarbejdspartnere, og flere andre henvender sig ofte med et ønske om at være med. De deltagende virksomheder får gennem samarbejdet belyst relevante temaer og aktuelle problemstillinger i større skala, end de ellers ville have mulighed for, fordi de studerende kan arbejde på en dybdegående, udfordrende og udforskende måde, som virksomhederne normalt ikke kan afsætte tilsvarende mange timer til. Evalueringerne af disse samarbejder viser, at virksomhederne oplever en høj grad af anvendelighed af de innovative og ofte udfordrende koncepter og ideer, som de studerende bidrager med. Danske Bank blev eksempelvis inspireret til at genoverveje hele det etablerede ritual omkring betaling i detailbranchen, herunder de sociokulturelle normer og forståelser, som sjældent udfordres så grundigt, som tilfældet var her.

Michael Mose Biskjærs gode grunde til at arbejde med en erhvervspartner i undervisningen: 

  • De studerende er glade for at arbejde i Design Challenge-formatet, fordi de oplever et andet og mere praksisnært læringsudbytte, end hvad mange andre kurser tilbyder. Design Challenge-formatet giver derved de studerende en forsmag på, hvordan fagrelevante opgaver på forskellige arbejdspladser kan forløbe.
  • Design Challenge-forløbet indgår i et kursus, som ligger på semesteret før muligheden for praktik (3. semester på kandidatuddannelsen), og fungerer godt som et springbræt ind i praktikken. De studerende hviler på det tidspunkt mere i deres faglighed. De begynder at tænke endnu mere strategisk og formålsorienteret, fordi de nærmer sig afslutningen på deres uddannelse og fokuserer stadig mere på egne jobmuligheder.
  • De studerende lærer at kommunikere på en konsekvent og professionel måde, når de skal pitche deres koncept. Dette supplerer deres kompetencer inden for akademisk formidling.
  • Arbejdet med konkrete og aktuelle problemstillinger styrker de studerendes forståelse af og fremtidige adgang til arbejdsmarkedet.
  • Samarbejdet med den eksterne partner udvider undervisernes netværk og kan give mulighed for nye forskningssamarbejder, fx ved forskningsansøgninger.  

Michael Mose Biskjærs gode råd og opmærksomhedspunkter 

  • De præsenterede problemstillinger i Design Challenge-formatet skal holde fokus på kursets læringsmål og de studerendes læringsudbytte. Derfor handler det om, gennem dialog, at finde en god balance. På den ene side skal læringsmål og akademisk faglighed respekteres, og på den anden side skal der tages hensyn til samarbejdspartneren, som med rette forventer at få nogle nye indsigter og ideer med fra Design Challenge-forløbet. Her er det vigtigt, at de præsenterede problemstillinger er tilpas specifikke, samtidig med, at de giver plads til fortolkning og fordybelse.
  • Det kræver mange ekstra forberedelsestimer at afholde et kursus med en ekstern partner i et Design Challenge-forløb, så det er svært at holde sig inden for den normerede forberedelsestid. Til gengæld oplever man som underviser glæden ved at se de studerende vokse med opgaven undervejs, herunder deres (nødvendige) frustrationer og små sejre, hvilket kulminerer ved den afsluttende expo, som er præget af faglig stolthed over de færdige koncepter – og ofte er velbesøgt.
  • Det er vigtigt at lave en tydelig forventningsafstemning med samarbejdspartneren; ikke mindst at understrege, at de studerende skal have mulighed for at tage nogle chancer og i processen vælge veje, som måske ender blindt, netop fordi et Design Challenge-forløb er en del af deres uddannelse og derfor skal ses som et øvelokale. Hvis en ekstern samarbejdspartner måtte ønske sig mere konkret anvendelige koncepter og løsninger, er det vigtigt at tage dialogen med det samme og betone, at de studerendes læringsudbytte er forudsætningen for et spændende og gensidigt udbytterigt forløb.

Tilføj en praksisdimension til undervisningen

Som underviser kan man lade en virksomhed eller organisation indgå som en aktiv partner i undervisningen, hvor virksomheden får ansvaret for at præsentere en eller flere konkrete problemstillinger. På denne måde bliver virksomhedens aktuelle udfordringer et konkret empirisk udgangspunkt for de studerendes arbejde med de teorier og metoder, som præsenteres i undervisningen. De studerendes behandling af sådanne problemstillinger kan også danne afsæt for deres eksamen i faget og føje en praksisdimension til undervisningen. De studerende opnår dermed erfaring med at anvende deres akademiske kompetencer ved at bidrage med løsninger til aktuelle og virksomhedsnære opgaver.

Virksomheden kan også inddrages som aktiv sparringspartner for de studerendes arbejde med problemstillingerne i løbet af semesteret og i den afsluttende vurdering af de studerendes slutprodukt, som normalt vil fremstå som et løsningsforslag. Denne type samarbejde kræver et betydeligt engagement fra virksomhedens side. Til gengæld får de studerende desto mere inspiration, viden og virksomhedsnær kontakt. 

De studerende lærer dels at sætte sig ind i en virksomhed eller organisations aktuelle og/eller kommende problemstillinger, dels at samarbejde med flere interessenter om et komplekst og virkelighedsnært fagrelevant område. Derudover kan kontakten med virksomhederne give dem et indblik i arbejdsmarkedet og erfaring med, hvordan de kan anvende deres faglighed i løsningen af forskellige typer af akademiske opgaver.

Har du spørgsmål, så kontakt: