Samfinansieret forskning

Forskningsbaseret samarbejde for brugerinddragelse i Billund

Carsten Stage fra Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi deltog sammen med Birgit Eriksson fra Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi i et samfinansieret forskningsprojekt med organisationen Capital of Children.

Capital of Children arbejder for at brande Billund som Børnenes By. De ønskede at kvalificere organisationens fremtidige kommunikations- og formidlingsindsats. En repræsentant fra Capital of Children tog – på foranledning af Anne Marie Pahuus, prodekan for forskning på Arts – kontakt til Carsten Stage og Birgit Eriksson og inviterede til et møde for at afklare mulighederne for et samarbejde. Både Birgit Eriksson og Carsten Stage vurderede, at samarbejdet kunne rumme nogle interessante perspektiver. Men de ønskede at vinkle samarbejdet for at gøre det mere relevant i forhold til deres egen forskning, da Carsten Stage og Birgit Eriksson først og fremmest var interesserede i mulighederne for at arbejde med inddragende formater som citizen science, hvor borgerne selv er med til at producere viden.

Forventningsafstemningen gav pote for organisation og forskere

Organisationen efterspurgte viden om æstetisk kommunikation og input til, hvordan de bedst muligt kunne tilrettelægge kommunikationsprocesserne. Formålet var at etablere et videnbaseret udgangspunkt, der ville kunne styrke organisationens formidling af den forskning, som de allerede havde genereret om leg og læring. Selv om Capital of Children ikke havde tænkt i deltagelses- og samskabelsesformater, var de positivt indstillet over for Carsten Stages og Birgit Erikssons forslag, og de imødekom ønsket om at vinkle samarbejdet mod et felt, som ikke tidligere var blevet udforsket.

I forlængelse af den indledende dialog og forventningsafstemning blev parterne enige om et samarbejde, hvis formål var, at Carsten Stage og Birgit Eriksson skulle udarbejde en forskningsrapport. Rapporten byggede på noget af deres eksisterende forskning og skulle handle om nogle best pratice eksempler på brugerinddragende forskningsformidling. Konkret fik Capital of Children bl.a. en typologi og idéer til, hvordan de kan inddrage borgerne i Billund.

Samarbejdet resulterede i en rapport, som kan hentes på CoC Playful Minds' hjemmeside.

Carsten Stages argumenter for samarbejde

Et samfinansieret forskningssamarbejde kan sætte forskernes viden i spil på nye måder, hvilket kan opleves som vældigt givende. Ved et samfinansieret forskningsprojekt er der som udgangspunkt et anvendelsesorienteret fokus fra samarbejdspartnerens side. Derfor giver denne type samarbejder mulighed for at se, hvordan den teoretiske viden, man som forsker har bygget op over lang tid, kan give mening i en helt konkret kontekst. Carsten Stage peger på, at det kan give meget motivation og arbejdsglæde at se ens forskning blive anvendt.

På den måde testes forskningens robusthed i en praktisk kontekst, hvor samarbejdspartneren har en anden (praksisbaseret) viden om feltet. Samarbejdet giver således mulighed for at undersøge, om de anvendte typologier giver mening for folk, der skal lave konkrete inddragende processer.

Samarbejdet kan ligeledes udfordre forskernes vante arbejdsgange ved, at samarbejdspartneren efterspørger viden, som fordrer, at man anlægger en ny og lidt anden vinkel på det felt, som man som forsker beskæftiger sig med. Således kan det give mulighed for at opdage nye områder af ens felt.

Carsten Stages råd og opmærksomhedspunkter

  • I eksterne samarbejder kan det af og til opleves som om, at samarbejdspartnerne kommer med en forestilling om, at det de ønsker er en færdigproduceret vare, så der vil ofte være behov for en indledende forhandling eller forventningsafstemning, hvor man taler sig ind på hinanden.
  • Man skal være indstillet på, at man kan komme til at tale forbi hinanden eller have forskellige målsætninger, og det er vigtigt, at man som forsker ikke bliver afskrækket af uenigheden, men formår at blive ved forhandlingsbordet, indtil begge parter kan se værdien i projektet. Det er selvsagt vigtigt, at resultatet af denne forhandling nedfældes i en kontrakt.
  • Samfinansierede projekter baseres på frikøb af forskeren, hvilket betyder, at den slags projekter også skaber en mulighed for forskningsmæssig fordybelse og udvikling.

Et samarbejdsformat, der skal defineres

Samfinansierede forskningsprojekter er et samarbejdsformat, hvor alle involverede partner som udgangspunkt er med til at definere rammerne for forskningsprojektet og de spørgsmål, der skal undersøges. Samtidig yder alle parter en form for medfinansiering. Det vil sige, at både de eksterne partnere og AU bidrager økonomisk til projektet, idet forskernes deltagelse prissættes efter en særlig fastsat takst. Resultater, der genereres helt eller delvist af AU-forskere, tilhører universitetet og skal kunne offentliggøres, men man vil kunne indgå en separat aftale, som giver den eksterne partner brugsret til resultaterne.       

Har du spørgsmål, så kontakt: