Projektarbejde med ekstern partner

Et samarbejde i undervisningen blev startskuddet til udvidet projektarbejde

Stephen Joyce er ansat på afdeling for Engelsk, hvor han bl.a. underviser på kurset History, Society and Culture 3: Media and Culture. I 2015 blev det som følge af Aarhus Universitets nye forpligtigelse til at udbyde min. 168 undervisningstimer pr semester på bacheloruddannelserne besluttet at øge antallet af holdtimer på kurset med en time pr uge. Underviserne på kurset besluttede at bruge de ekstra holdtimer til at integrere et videoprojekt i undervisningen. Samtidig stod Aarhus over for at skulle være europæisk kulturhovedstad i 2017, og Stephen Joyce fik derfor den idé, at de studerende skulle producere videoer, som promoverede Aarhus som kulturhovedstad.

Da kurset var afsluttet, kontaktede Stephen Joyce VisitAarhus på vegne af de studerende og tilbød virksomheden, at den kunne bruge videoerne. Det blev starten på et langvarigt samarbejde med VisitAarhus, og Stephen Joyce og hans kolleger har siden da udvidet projektarbejdet på kurset med en lang række samarbejdspartnere.

Et projektorienteret semester, der afsluttes med produktpræsentation

De studerende arbejder med projekterne i deres læsegrupper, og alle læsegrupper på et hold arbejder med det samme projekt. Projektarbejdet sættes i gang i begyndelsen af kurset, hvor en repræsentant for samarbejdspartneren kommer på besøg i undervisningen og præsenterer organisationen, samt ønsker til det produkt, som de gerne vil have de studerende til at lave. Det kan f.eks. være en reklamefilm for en turist-app eller en promoveringsvideo af Aarhus. De studerende arbejder med projektet gennem hele semesteret og afslutter projektarbejdet med at præsentere deres produkter for samarbejdspartneren. Samarbejdspartneren kan herefter frit anvende produktet. 

Stephen Joyce har bl.a. haft følgende eksterne samarbejdspartnere i undervisningen: 

 • VisitAarhus 
 • Kunsthal Aarhus
 • Internet Week Denmark 

Ifølge Stephen Joyce indgår organisationerne primært i samarbejdet for at få input til opgaver, som de ikke selv har ressourcer til at løse. De studerende får derfor mulighed for at skabe en unik værdi for organisationerne. Derudover ser organisationerne samarbejdet som en mulighed for at møde nogle af deres potentielle fremtidige praktikanter eller medarbejdere.  

Stephen Joyces gode grunde til at samarbejde med erhvervspartnere 

 • Arbejdet med en virkelig opgave for en organisation eller virksomhed styrker de studerendes motivation, kreativitet og kompetencebevidsthed, fordi de får mulighed for at anvende deres akademiske faglighed i praksis.  
 • Det at løse en konkret opgave kan skærpe de studerendes indsats på kurset, fordi de bliver udfordret og samtidig føler et ansvar over for den eksterne partner.  
 • Samarbejdet med en virksomhed øger de studerendes bevidsthed om, hvilke kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet. I arbejdet med at lave promoveringsvideoer har de studerende eksempelvis oplevet, at deres viden om storytelling var en værdifuld kompetence.  
 • Samarbejdet med en ekstern partner er desuden værdifuldt for ens arbejde som forsker, fordi det udvider ens netværk og muliggør nye typer samarbejder i forskningen. 

Stephen Joyces gode råd og opmærksomhedspunkter 

 • Det fungerer bedst med én ekstern samarbejdspartner pr. hold, fordi en samarbejdspartner pr. læsegruppe placerer for stort et ansvar hos de studerende.  
 • Det er en god ide at sørge for at begrænse kommunikationen mellem samarbejdspartneren og de studerende, da en omfattende kommunikation øger samarbejdspartnerens investering i samarbejdet og dermed forventningerne til de studerendes produkt.  
 • Det sikrer et trygt udviklingsrum til de studerende, at man som underviser gør samarbejdspartneren opmærksom på, at det primære formål med samarbejdet er de studerendes læring, samt at de studerende ikke er professionelle og samarbejdspartneren derfor ikke kan stille krav til kvaliteten af opgaveløsningen.  
 • Giv gerne de studerende mulighed for at lave deres præsentation for deres medstuderende som en del af undervisningen, inden de skal præsentere deres produkt for samarbejdspartneren. Det gør dem mindre nervøse for at skulle præsentere for samarbejdspartneren og er med til at udvikle deres mundtlige formidlingsevner. 

Erhvervssamarbejde som praksisdimension i undervisningen

Som underviser har man mulighed for at lade en virksomhed eller organisation indgå som en aktiv partner i undervisningen, hvor virksomheden har ansvaret for at præsentere en eller to konkrete problemstillinger, som de studerende skal arbejde med i løbet af undervisningsforløbet. På denne måde bliver virksomhedens aktuelle udfordringer et konkret udgangspunkt for de studerendes arbejde med de teorier og metoder, som bliver præsenteret i undervisningen. De studerendes arbejde med problemstillingerne kan også danne udgangspunkt for deres eksamen i faget. Projekt- eller case-arbejde kan således tilføre en praksisdimension til undervisningen, som giver de studerende mulighed for at få erfaring med at bruge deres akademiske kompetencer til at løse aktuelle, virkelige og virksomhedsnære opgaver. 

Virksomheden kan også inddrages som sparringspartner for de studerendes arbejde med problemstillingen i løbet af semesteret og i vurderingen af de studerendes løsningsmodeller. Det kræver et stort engagement fra virksomhedens side, men giver til gengæld masser af inspiration, vidensgenerering og kontakt til de studerende. 

De studerende lærer at sætte sig ind i en virksomhed eller organisations problemstillinger og at arbejde med flere interessenter om et komplekst og virkelighedsnært område. Derudover kan kontakten med virksomhederne give dem et indblik i arbejdsmarkedet og erfaring med hvordan de kan anvende deres faglighed i løsningen af forskellige typer af opgaver.

Har du spørgsmål, så kontakt: