Arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdspladsvurdering (APV) på IKK 2022-2025

Fokusområder


 • Reducere stress og arbejdsbelastning herunder administrative systemer
 • Styrke udviklingsmuligheder
 • Styrke anerkendelseskultur
 • Bedre konflikthåndtering
 • Forebygge og håndtere krænkelser og diskrimination

Besøg IKK's side om psykologisk tryghed og trivsel

APV-følgegruppen på IKK


 • Unni From
 • Marie Lund
 • Tina Pabst
 • Pernille Roholt
 • Pernille Hermann
 • Tine Arsinevici
 • Louise Søndergaard
 • Steen Kaargaard Nielsen

Se pdf-version af handleplanen

Du finder pdf-versionen på O-drevet, hvor du også kan se de specifikke indsatsområder inden for de fastsatte fokusområder: 

O:\ARTS_CC-Alle\APV 2022-2025

Status på handleplaner og indsatser


APV-følgegruppen holder i 2024 møder hver tredje måned og arbejder med nedenstående indsatser, som vil være tilgængelige i Rambølls rapporteringssystem.

Gruppen vil løbende følge op på indsatserne og tilføje nye.


Status februar 2024

Indlæg af Michael Martinussen om bogen 'Den frygtløse organisation' af Amy Edmonson og status på indsatser

APV-følgegruppen drøftede oplægget og planlagde yderligere tiltag for at tydeliggøre værktøjer og udbrede kendskab til disse på instituttet. Samtidig tog gruppen fat på indsatsen om digitalt arbejdsmiljø og gennemgik LSU- og LAMU's feedback til medarbejdersiden om trivsel og psykologisk tryghed.

Tidligere opdateringer

Status oktober 2023

Opdatering og status på indsatser samt drøftelse af klumme vedr. krænkelser

APV-følgegruppen gennemgik og opdaterede alle indsatser, som ligeledes blev overført til det officielle Rambøll-skema, som er tilgængeligt for alle IKK's medarbejdere. Samtidig var der fokus på klummen omkring krænkelser, skrevet af Unni og Marie, og som kan ses på denne side.


Status juni 2023

Planlægning af indsatser for efteråret 2023

APV-følgegruppen vil fortsætte med at sætte fokus på psykologisk arbejdsmiljø og tryghed i arbejdsrelationer og vil sideløbende arbejde med timeubalancer. Vi vil invitere og inddrage forskellige AU-fora og indlægsholdere, som kan bidrage til en forståelse af udfordringerne, og hvordan vi bedst kan forsøge at løse dem. En af løsningerne for at få taget temperaturen på IKK's tryghedskultur er en spotmåling, som gruppen derfor også vil arbejde videre med - evt. med udsendelse i efteråret.

Der er stor opbakning fra institutledelsen til at arbejde videre med de valgte indsatser.


Status maj 2023

Drøftelse med tillidsrepræsentanter vedr. krænkelseskultur

Drøftelse og sparring med IKK's tillidsrepræsentanter om forslag til tiltag og indsatser omkring krænkelser både medarbejdere imellem og også imellem medarbejdere og studerende.

Gruppen var enige om, at der bør etableres nogle guidelines, som skal udfærdiges i på AU- eller fakultetsniveau. Emnet vil blive bragt op på et kommende FSU-møde og LSU-/LAMU-mødet i september.

Der var også forslag om vidensdeling blandt IKK's afdelinger og mulighed for at lave en opfølgning på APV'ens spørgsmål om medarbejdernes oplevelse af krænkelser i form af en spotmåling.


Status marts 2023

Drøftelse vedr. krænkelseskultur

IKK's tal for krænkelser genbesøges, og det aftales, at vi gruppen bør synliggøre instituttets holdning og retningslinjer - og gøre hjælpeværktøjer tilgængelige via hjemmeside, inddragelse af TR på kommende APV-følgegruppemøde og indlæg i nyhedsbrevet. Målet er en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge nok til at turde ytre sig.


Status januar 2023

Inspirationsindlæg af Lars Kiel Bertelsen

Som et led i gruppens kortlægning af mulige tiltag ift. indsatsen 'undervisningsforberedelse inden for normen' var Lars Kiel Bertelsen inviteret til at give et oplæg. Lars fremsatte fire teser omkring oplevelse af misforhold mellem undervisningsopgavernes omfang og honorering.

Gruppen var meget inspireret af Lars oplæg og havde efterfølgende en god og konstruktiv dialog, hvor der blev drøftet konkrete løsningsforslag.


Status december 2022

Drøftelser om gruppens rammesætning, kommunikationsindsats og rollen som tovholder

 • APV-følgegruppen bør opfattes som en slags 'iderum', som bringer forslag og ideer videre til organer eller afdelinger. Gruppens medlemmer forventes at bidrage til at skabe fokus på og forankre APV-indsatserne i de netværk og interne samarbejdsrelationer, vi hver især deltager i.
 • Vi har begrænsede værktøjer til kommunikation, der påviseligt rammer organisationen, men ser en mulighed i at bringe LSU og LAMU i spil med temaer og sparring, opfordre afdelingslederne til at bringe temaer op på afdelingsmøder, benytte nyhedsbreve og hjemmesiden på MIKK og, som nævnt, som gruppemedlemmer bringe de valgte APV-indsatser i spil i organisationen, når muligheden byder sig.
 • Tovholderen har en forpligtelse til at varetage indsatsens interesser. Tovholderen er ikke nødvendigvis den, der udfører, men sikrer, at opgaven drives og gennemføres. Unni og Tine står til rådighed for sparring og vejledning.

Status oktober 2022

Fokusområder og indsatser

 • Reducere stress og arbejdsbelastning herunder administrative systemer
  • Forskerkultur
  • Digitalt arbejdsmiljø
 • Styrke udviklingsmuligheder
  • Afdække og synliggøre muligheder for kompetenceudvikling
 • Styrke anerkendelseskultur
  • Synliggøre og anerkende forskningsformidling
  • Forbedre kommunikation ifm. ansættelsesprocesser
  • Anerkendelse af fagmiljøer ifm. besøgsrunder
  • Afdække, hvilke typer anerkendelser, der vil fremme trivsel
 • Bedre konflikthåndtering
  • Forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Forebygge og håndtere krænkelser og diskrimination
  • Opfordring til handling ifm. krænkelser
  • Nyt forløb vedr. konflikthåndtering
  • Drøftelse af krænkelsesproblematik på afdelingsmøder

Status juni 2022

Skriftlig tilbagemelding afsluttet

 • Der er afholdt opfølgende dialogmøder i alle afdelinger og i sekretariatet. Alle afdelinger og sekretariatet har meldt skriftligt tilbage efter dialogmøderne og har bl.a. angivet, hvilke fokusområder, de finder det vigtigst at få med i instituttets handleplan, hvad de evt. vil lade indgå i egen plan, og hvad de mener bør løftes op på fakultets- eller AU-niveau
 • Tilbagemeldingerne er behandlet en første gang i institutledelsen og i APV-følgegruppen, men der skal en nærmere bearbejdning til, før det er muligt at lægge sig endeligt fast på mere konkrete fokusområder og indsatser.
 • APV-følgegruppen har afholdt sine to første møder og udarbejder - baseret på de afholdte dialogmøder - efter sommerferien et udkast til IKK’s handleplan på baggrund af input fra institutledelsen og instituttets organer.

Kommunikation og kontakt

Kommunikation

Følgegruppen vil bestræbe sig på at kommunikere til instituttets medarbejdere omkring handleplaner og indsatser - såvel på denne side, i nyhedsbrevet og øvrige relevante kommunikationskanaler.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at tage kontakt til en af medlemmerne i APV-følgegruppen, hvis du forslag eller ønsker til, hvad du ønsker skal behandles. Skriv til en af medlemmerne i gruppen.

Overordnede tendenser for instituttet

Overordnet er det positivt, at mange trives med deres arbejde og føler det meningsfuldt. Det er også positivt, at en af de afdelinger, som havde lav score i 2019, og som har gjort ekstra meget for at forbedre arbejdsmiljøet, kan notere en mærkbar forbedring. Det samme gælder på institutniveauet håndtering af konflikter, som lå meget lavt i 2019, og hvor der i institutledelsen og i enhederne er gjort meget for at forebygge og håndtere konflikter. Trods mærkbar forbedring, er der dog stadig brug for fokus på området.

Det er entydigt negativt, at så mange oplever stress og ubalance mellem opgaver og tid til at løse dem. Alt for mange oplever desuden usikkerhed vedr. fremtidsudsigter og manglende anerkendelse af deres arbejdsindsats.
Også denne gang er der alt for mange, der oplever krænkelser og diskrimination, og igen er der mange, der angiver, at de ikke har fortalt om det til nærmeste leder, TR eller andre. Flest har kun talt med en eller flere kollegaer om problemet.

Om APV'en, værktøjer og rapporter


Svarprocent 2022

 • AU samlet set: 75%
 • Aarhus BSS: 80%
 • Health: 63%
 • Technical Sciences: 80%
 • Natural Sciences: 69%
 • Arts: 76%
 • Enhedsadministrationen: 82%

Tids- og procesplan APV 2022

Arbejdet med at planlægge APV 2022 er i fuld gang. Få overblik over, hvor vi er i processen ved at downloade en detaljeret tidsplan.

APV-spørgeskema 2022

Orientér dig i APV-spørgeskemaet 2022.

28. februar får du tilsendt et personligt link til undersøgelsen på mail. Du kan besvare i perioden 28. februar - 11. marts 2022.

Anonymitet og fortrolighed

Den psykiske del af APV’en er 100% anonym. Det er sikret ved anonymitets­grænser, dvs. at resultatet kun vises i rapporten, hvis et bestemt antal ansatte har besvaret spørgsmålet. Ingen på AU har adgang til individuelle svar i den psykiske APV.

Aarhus Universitet har følgende anonymitetsgrænser: 10 besvarelser for generelle spørgsmål, 40 besvarelser for spørgsmål om krænkende adfærd og diskrimination. Læs mere om anonymitet.

Den fysiske del af APV’en er ikke anonym, og din arbejdsmiljøgruppe får adgang til dine kommentarer om konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø (træk, støj etc.), for at kunne følge op og udbedre.   

Lokale APV-sider

Læs mere om det lokale APV-arbejde på fakulteterne:


Kommende møder i APV-følgegruppen 2024

Der er planlagt 4 møder i 2024:

 • 2. februar
 • 24. juni
 • 21. august
 • 30. oktober

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller forslag til temaer, der bør drøftes.